Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của phòng Sau đại học


08-04-2019
Phòng Đào tạo Sau đại học có 8 cán bộ, viên chức gồm:
   

Trưởng Phòng

PGS.TS. Lê Đức Ánh

ĐT: 024.37547198 ext 402

E-mail: anhld@hnue.edu.vn

Phó trưởng Phòng

TS. Lê Như Thục

ĐT: 024.37547198 ext 406

E-mail: thucln@hnue.edu.vn

Chuyên viên

ThS. Vũ Ngọc Linh

ĐT: 024.37547198 ext 221

E-mail: linhvn@hnue.edu.vn

 

Chuyên viên chính

TS. Trần Quốc Khả

ĐT: 024.37547198 ext 405

E-mail: khatq81@gmail.com

 

Chuyên viên chính

ThS. Đặng Ngọc Phúc

ĐT: 024.37547198 ext 427

E-mail: ngocphuc@hnue.edu.vn

 

Chuyên viên chính

ThS. Lương Thanh Thủy

ĐT: 024.37547198 ext 401

E-mail: luongthuy.sdh@gmail.com

 

Chuyên viên chính

ThS. Vũ Trung Thành

ĐT: 024.37547198 ext 405

E-mail: vthanhf@yahoo.com

 

Chuyên viên chính

TS. Ngô Văn Tuần

ĐT: 024.37547198 ext 427

E-mail: ngotuanbg@yahoo.com.vn

 

Post by: Quản trị Viên
08-04-2019