Chương trình đào tạo Thạc sĩ

TT Khoa Chuyên ngành Tải xuống
1 Toán-tin Đại số và lí thuyết số Tải xuống
2 Toán-tin Hình học và tôpô Tải xuống
3 Toán-tin LL và PPDH bộ môn Toán Tải xuống
4 Toán-tin Lí thuyết xác suất và thống kê toán học Tải xuống
5 Toán-tin Toán giải tích Tải xuống
6 Toán-tin Toán ứng dụng Tải xuống
7 Vật lí LL và PPDH bộ môn Vật lí Tải xuống
8 Vật lí Vật lí chất rắn Tải xuống
9 Vật lí Vật lí lí thuyết và vật lí toán Tải xuống
10 Hóa học Hoá hữu cơ Tải xuống
11 Hóa học Hoá lí thuyết và hoá lí Tải xuống
12 Hóa học Hoá phân tích Tải xuống
13 Hóa học Hoá vô cơ Tải xuống
14 Hóa học LL và PPDH bộ môn Hoá học Tải xuống
15 Hóa học Hoá môi trường Tải xuống
16 Sinh học Di truyền học Tải xuống
17 Sinh học Động vật học Tải xuống
18 Sinh học LL và PPDH bộ môn Sinh học Tải xuống
19 Sinh học Sinh học thực nghiệm Tải xuống
20 Sinh học Sinh thái học Tải xuống
21 Sinh học Vi sinh vật học Tải xuống
22 Sinh học Thực vật học Tải xuống
23 Sư phạm kỹ thuật LL và PPDH bộ môn Kĩ thuật công nghiệp Tải xuống
24 Ngữ văn Hán Nôm Tải xuống
25 Ngữ văn Ngôn ngữ học Tải xuống
26 Ngữ văn LL và PPDH bộ môn Văn và Tiếng Việt Tải xuống
27 Ngữ văn Lí luận văn học Tải xuống
28 Ngữ văn Văn học dân gian Tải xuống
29 Ngữ văn Văn học nước ngoài Tải xuống
30 Ngữ văn Văn học Việt Nam Tải xuống
31 Lịch sử Lịch sử thế giới Tải xuống
32 Lịch sử Lịch sử Việt Nam Tải xuống
33 Lịch sử LL và PPDH bộ môn Lịch sử Tải xuống
34 Địa lí Địa lí học Tải xuống
35 Địa lí Địa lí tự nhiên Tải xuống
36 Địa lí LL và PPDH bộ môn Địa lí Tải xuống
37 Địa lí Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lí Tải xuống
38 Tâm lí gáo dục Giáo dục học Tải xuống
39 Tâm lí gáo dục Tâm lí học Tải xuống
40 Tâm lí gáo dục Giáo dục và phát triển cộng đồng Tải xuống
41 Quản lí giáo dục Quản lí giáo dục Tải xuống
42 Giáo dục tiểu học Giáo dục học (Giáo dục tiểu học) Tải xuống
43 Giáo dục mầm non Giáo dục học (Giáo dục mầm non) Tải xuống
44 Lý luận chính trị - Giáo dục công dân LL và PPDH bộ môn giáo dục chính trị Tải xuống
45 Triết học Triết học Tải xuống
46 Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin Tải xuống
47 Công nghệ thông tin Khoa học máy tính Tải xuống
48 Công nghệ thông tin LL và PPDH bộ môn Tin học Tải xuống
49 Giáo dục thể chất Giáo dục học (Giáo dục thể chất) Tải xuống
50 Giáo dục đặc biệt Giáo dục đặc biệt Tải xuống
51 Việt Nam học Việt Nam học Tải xuống
52 Công tác xã hội Công tác xã hội Tải xuống
53 Tiếng Anh LL và PPDH bộ môn Tiếng Anh Tải xuống
54 Nghệ thuật LL và PPDH bộ môn Mĩ thuật Tải xuống