Chương trình đào tạo Tiến sĩ

TT Khoa Chuyên ngành Tải xuống
1 Công nghệ thông tin Khoa học máy tính - 9480101 Tải xuống
2 Công nghệ thông tin LL&PPDH bộ môn Tin học - 9140111 Tải xuống
3 Giáo dục đặc biệt Giáo dục đặc biệt - 9140118 Tải xuống
4 Triết học Triết học - 9229001 Tải xuống
5 Giáo dục Mầm non Giáo dục Mầm non - 9140101 Tải xuống
6 Giáo dục tiểu học Lý luận và PPDH Tiểu học - 9140110 Tải xuống
7 Lý luận chính trị - Giáo dục công dân Lý luận và PPDH bộ môn Giáo dục Chính trị - 9140111 Tải xuống
8 Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục - 9140114 Tải xuống
9 Tâm lý - Giáo dục Tâm lý học chuyên ngành - 9310401 Tải xuống
10 Tâm lý - Giáo dục Lý luận và lịch sử giáo dục - 9140102 Tải xuống
11 Lịch sử Lý luận và PPDH bộ môn Lịch sử - 9140111 Tải xuống
12 Lịch sử Lịch sử Việt Nam - 9229013 Tải xuống
13 Lịch sử Lịch sử thế giới - 9229011 Tải xuống
14 Ngữ Văn Văn học Nước ngoài - 9220242 Tải xuống
15 Ngữ Văn Lý luận và PPDH bộ môn Văn và tiếng Việt - 9140111 Tải xuống
16 Ngữ Văn Hán Nôm - 9220104 Tải xuống
17 Ngữ Văn Văn học dân gian - 9220125 Tải xuống
18 Ngữ Văn Văn học Việt Nam - 9220121 Tải xuống
19 Ngữ Văn Lý luận văn học - 9220120 Tải xuống
20 Ngữ Văn Ngôn ngữ học - 9229020 Tải xuống
21 Sư phạm kỹ thuật Lý luận và PPDH bộ môn Kỹ thuật công nghiệp - 9140111 Tải xuống
22 Địa lý Lý luận và PPDH bộ môn Địa lý - 9140111 Tải xuống
23 Địa lý Địa lý tự nhiên - 9440217 Tải xuống
24 Địa lý Địa lý học - 9310501 Tải xuống
25 Sinh học Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học - 9140111 Tải xuống
26 Sinh học Di truyền học - 9420121 Tải xuống
27 Sinh học Sinh thái học - 9420120 Tải xuống
28 Sinh học Vi sinh vật học - 9420107 Tải xuống
29 Sinh học Sinh lí học thực vật - 9420112 Tải xuống
30 Sinh học Động vật học - 9420103 Tải xuống
31 Hóa học Lý luận và PPDH bộ môn Hoá học - 9140111 Tải xuống
32 Hóa học Hoá lý thuyết và hoá lý - 9440119 Tải xuống
33 Hóa học Hoá phân tích - 9440118 Tải xuống
34 Hóa học Hoá học hữu cơ - 9440114 Tải xuống
35 Hóa học Hoá học vô cơ - 9440113 Tải xuống
36 Vật lý Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý - 9140111 Tải xuống
37 Vật lý Vật lý chất rắn - 9440104 Tải xuống
38 Vật lý Vật lý lý thuyết và vật lý toán - 9440103 Tải xuống
39 Toán - Tin Lý luận và PPDH bộ môn Toán - 9140111 Tải xuống
40 Toán - Tin Hinh học và Tôpô - 9460105 Tải xuống
41 Toán - Tin Đại số và lý thuyết số - 9460104 Tải xuống
42 Toán - Tin Phương trình vi phân và tích phân - 9460103 Tải xuống
43 Toán - Tin Toán giải tích - 9460102 Tải xuống