Tuyển sinh Thạc sĩ

Thạc sĩ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, ĐỢT 2 NĂM 2022 - PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2
Quản trị Viên 0 1782
18 10 - 2022
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội trân trọng thông báo: Thí sinh đã đăng ký tuyển sinh trình...
Tra cứu thông tin thi ngoại ngữ xét điều kiện đầu vào tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022
Quản trị Viên 0 2054
3 10 - 2022
Hội đồng tuyển sinh trường ĐHSP Hà Nội trân trọng thông báo
Thông báo kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2022 - phương thức xét tuyển 1
Quản trị Viên 0 1105
27 9 - 2022
Hội đồng tuyển sinh trường ĐHSP Hà Nội trân trọng thông báo:
Thông báo nhập học thạc sĩ khóa 32 (2022-2024) - Đợt 1 năm 2022
Quản trị Viên 0 1156
6 9 - 2022
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM THI PHÚC KHẢO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022 (ĐỢT 1)
Quản trị Viên 0 799
22 8 - 2022
Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức chấm thi phúc khảo...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022 - KHÓA 32 (2022-2024)
Quản trị Viên 0 12564
4 8 - 2022
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022, cụ thể...
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu đợt 1 năm 2022 - Khóa 32 (2022-2024)
Quản trị Viên 0 32775
6 4 - 2022
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 31 (2021 - 2023) - ĐỢT 2
Quản trị Viên 0 29662
20 5 - 2021
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 31 (2021 - 2023) - ĐỢT 1
Quản trị Viên 0 17078
25 12 - 2020
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 30 (2020 - 2022) - ĐỢT 2
Quản trị Viên 0 23030
24 8 - 2020
Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSP Hà Nội) thông báo...