Giới thiệu chung

Đào tạo Sau đại học


08-04-2019

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 1976, thạc sĩ từ năm 1991. Đến nay, Nhà trường đã đào tạo được gần 1500 tiến sĩ, 22000 thạc sĩ với 43 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và 55 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ. Hàng năm, trường tuyển khoảng 100 nghiên cứu sinh và 1450 học viên cao học. Cùng với nhiệm vụ đào tạo nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước, đặc biệt cho ngành Giáo dục, Nhà trường còn đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn cho nhiều sinh viên, giáo viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh quốc tế. Nhiều nhà khoa học, nhà giáo và cán bộ quản lý, nhiều trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động xã hội trưởng thành từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã và đang phát huy tốt vai trò của mình trong các lĩnh vực công tác.

 

Post by: Quản trị Viên
08-04-2019