Chức năng nhiệm vụ

Phòng Sau đại học


08-04-2019
Phòng Sau đại học, trường Đại học Sư phạm Hà nội được thành lập ngày 16/01/2007, tiền thân là bộ phận quản lý và đào tạo Sau đại học nằm trong Phòng Quản lý khoa học. Với chức năng và nhiệm vụ sau:

Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học (SĐH) của Trường (kể cả các chương trình liên kết đào tạo SĐH với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước).

 

Nhiệm vụ

- Phối hợp với các khoa đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển, quy mô đào tạo SĐH (thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng SĐH,…) cho các chuyên ngành đào tạo.

- Hỗ trợ các khoa xây dựng chương trình SĐH.

- Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh và bồi dưỡng SĐH, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tuyển chọn đào tạo SĐH ở nước ngoài.

- Phối hợp với các khoa lập kế hoạch giảng dạy, lập thời khóa biểu, tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo SĐH của Trường.

- Phối hợp với các khoa, phòng, ban chức năng tổ chức và quản lý các chương trình phối hợp đào tạo SĐH với nước ngoài, các đề án, dự án đào tạo SĐH sử dụng ngân sách nhà nước, thông tin về SĐH trong và ngoài nước.

- Chủ trì việc soạn thảo quy chế, quy định tổ chức đào tạo, quy trình liên quan đến đào tạo SĐH, trình Hội đồng khoa học xem xét và Hiệu trưởng ra quyết định ban hành quy chế, quy định tổ chức đào tạo, quy trình liên quan đến đào tạo SĐH và kịp thời đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan của Trường theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định và quy trình này.

- Tập hợp, thống kê, xử lí và lưu trữ thông tin về đào tạo SĐH. Chịu trách nhiệm thống kê và xác nhận khối lượng giảng dạy lí thuyết, thực hành, thí nghiệm cho bậc đào tạo SĐH.

- Thực hiện toàn bộ các công việc tổ chức, quản lý, bồi dưỡng SĐH (thạc sĩ và tiến sĩ) từ đăng kí dự thi, học bổ sung kiến thức,… đến tổ chức phát bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

- Phối hợp với các đơn vị đề xuất điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

- Phối hợp cùng Trung tâm đảm bảo chất lượng và Khảo thí để làm tốt công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng đào tạo SĐH.

- Đề xuất với Hiệu trưởng chính sách sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo SĐH.

- Quản lí hồ sơ gốc và danh sách học viên SĐH.

- Đảm bảo thông tin về đào tạo và bồi dưỡng SĐH của Trường và của các cơ sở liên kết đào tạo.

Post by: Quản trị Viên
08-04-2019