Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của phòng Sau đại học


08-04-2019
Phòng Đào tạo Sau đại học có 7 cán bộ, viên chức gồm:
  Họ và tên - Chức vụ Phụ trách
     

Phó trưởng Phòng

TS. Lê Như Thục

ĐT: 024.37547198 ext 406

E-mail: thucln@hnue.edu.vn

 

Chuyên viên

ThS. Vũ Ngọc Linh

ĐT: 024.37547198 ext 221

E-mail: linhvn@hnue.edu.vn

- Phụ trách Trang thông tin đào tạo SĐH; Nội dung đào tạo SĐH trên website của Phòng và của Trường.
- Tổng hợp số liệu thi tuyển sinh, số liệu báo cáo liên quan đến đào tạo SĐH.

- In bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ.

- Xây dựng phần mềm quản lý sau đại học.

- Phụ trách liên kết đào tạo ThS.

Chuyên viên

TS. Trần Quốc Khả

ĐT: 024.37547198 ext 405

E-mail: khatq81@gmail.com

- Tổ chức việc làm phách, lên điểm thi học phần Thạc sĩ

- Tổ chức ôn tập tạo nguồn

- Hỗ trợ các khoa mở mã ngành đào tạo SĐH

- Phụ trách xác minh văn bằng, chứng chỉ

- Phụ trách lưu trữ

- Phụ trách liên kết đào tạo ThS

Chuyên viên

ThS. Đặng Ngọc Phúc

ĐT: 024.37547198 ext 427

E-mail: ngocphuc@hnue.edu.vn

- Quản lí đào tạo Thạc sĩ  K26, K29

- Tuyển sinh

-  Phụ trách liên kết đào tạo ThS

Chuyên viên

ThS. Lương Thanh Thủy

ĐT: 024.37547198 ext 401

E-mail: luongthuy.sdh@gmail.com

- Quản lí đào tạo Thạc sĩ K27, K30

- Tuyển sinh

- Phụ trách tài chính và công đoàn

Chuyên viên

ThS. Vũ Trung Thành

ĐT: 024.37547198 ext 405

E-mail: vthanhf@yahoo.com

- Quản lí đào tạo NCS

- Tuyển sinh

Chuyên viên

TS. Ngô Văn Tuần

ĐT: 024.37547198 ext 427

E-mail: ngotuanbg@yahoo.com.vn

- Quản lí đào tạo Thạc sĩ  K25, K28

- Tuyển sinh

- Phụ trách liên kết đào tạo ThS

 

Post by: Quản trị Viên
08-04-2019