Đào tạo

Đào tạo

Thông báo điểm thi hết môn cao học K31 - các môn chung
Quản trị Viên 0 1205
23 5 - 2022
Phòng Sau đại học thông báo điểm thi hết môn cao học K31 (các môn chung) - thi ngày 24/4/2022.
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu đợt 1 năm 2022 - Khóa 32 (2022-2024)
Quản trị Viên 0 1897
12 5 - 2022
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành...