Đào tạo Thạc sĩ

THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHÓA 2018-2020 (K28) - TÍNH ĐẾN ĐỢT THI NGÀY 12-05-2019
17/06/2019 08:29:24 Quản trị Viên 0 1186
Phòng Sau đại học thông báo điểm thi hết chuyên đề cao học K28 tính đến đợt thi ngày 12-05-2019