Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo về việc học môn chung tự chọn dành cho cao học K31


21-12-2021

Phòng Sau đại học đã khởi tạo trên hệ thống CST các lớp học ngoại ngữ và Lí luận dạy học hiện đại (theo mã lớp và danh sách đã gửi cho học viên). Đề nghị học viên K31, học viên khoá trước và nghiên cứu sinh học cùng K31 đăng nhập vào http://cst.hnue.edu.vn để biết lịch học, thông tin tài khoản zoom lớp học, nhận các thông báo từ giảng viên và xem trước học liệu (nếu có). Trân trọng.


Post by: Quản trị Viên
21-12-2021
In category