Đào tạo Thạc sĩ

THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHÓA 2018-2020 (K28) - TÍNH ĐẾN ĐỢT THI NGÀY 10-03-2019


16-04-2019

Chi tiết thông báo vui lòng tải và xem tại link dưới đây:

K28 - ĐIỂM THI HẾT CHUYÊN ĐỀ (Đợt thi 10-03-2018) - Update 16-04-2019


Post by: Quản trị Viên
16-04-2019
In category