Đào tạo Thạc sĩ

THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHÓA 2017-2019 (K27) - TÍNH ĐẾN ĐỢT THI NGÀY 18-11-2018


16-01-2019
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điểm thi hết chuyên đề K27 tính đến đợt thi ngày 18-11-2018

Chi tiết thông báo vui lòng tải và xem tại link dưới đây:


Post by: Quản trị Viên
16-01-2019
In category