Đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thông báo lùi lịch thi kết thúc chuyên đề thạc sĩ K30 (2020-2022)
Quản trị Viên 0 300
3 6 - 2021
Phòng Sau đại học thông báo:
Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 - Khóa 31 (2021-2023)
Quản trị Viên 0 1461
26 5 - 2021
Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp...
Thông báo điều chỉnh thủ tục nộp hồ sơ và thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021
Quản trị Viên 0 1127
24 5 - 2021
Nhà trường đã có thông báo số 623/ĐHSPHN-SĐH, ngày 4/3/2021 về việc hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận...
THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH
Quản trị Viên 0 860
24 5 - 2021
Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp...
Thông báo lùi thời gian thi tuyển sinh Thạc sĩ - đợt 1 năm 2021
Quản trị Viên 0 1652
6 5 - 2021
Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp...
Thông báo lùi thời gian tổ chức thi tiếng Anh
Quản trị Viên 0 1291
4 5 - 2021
Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp...
Thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (update 04-05-2021)
Quản trị Viên 0 4081
2 4 - 2021
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo: