Chương trình đào tạo Thạc sĩ

TT Khoa Chuyên ngành Tải xuống
1 Công tác xã hội Công tác xã hội (Quản trị Công tác xã hội trường học) Tải xuống
2 Tâm lí giáo dục Giáo dục học (Giáo dục đại học) Tải xuống
3 Nghệ thuật Lý luận và PPDH bộ môn Mĩ thuật Tải xuống
4 Tiếng Anh Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Anh Tải xuống
5 Công tác xã hội Công tác xã hội Tải xuống
6 Việt Nam học Việt Nam học Tải xuống
7 Giáo dục đặc biệt Giáo dục đặc biệt Tải xuống
8 Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Tải xuống
9 Công nghệ thông tin Lý luận và PPDH bộ môn Tin học Tải xuống
10 Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin Tải xuống
11 Công nghệ thông tin Khoa học máy tính Tải xuống
12 Triết học Triết học Tải xuống
13 Lý luận chính trị - Giáo dục công dân Lý luận và PPDH bộ môn Giáo dục chính trị Tải xuống
14 Giáo dục mầm non Giáo dục học (Giáo dục mầm non) Tải xuống
15 Giáo dục tiểu học Giáo dục học (Giáo dục tiểu học) Tải xuống
16 Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục Tải xuống
17 Tâm lí giáo dục Tâm lí học (Tâm lí học trường học) Tải xuống
18 Tâm lí giáo dục Giáo dục và phát triển cộng đồng Tải xuống
19 Tâm lí giáo dục Tâm lí học Tải xuống
20 Tâm lí giáo dục Giáo dục học Tải xuống
21 Địa lý Bản đồ, Viễn thám và hệ thông tin địa lý Tải xuống
22 Địa lý Lý luận và PPDH bộ môn Địa lý Tải xuống
23 Địa lý Địa lý tự nhiên Tải xuống
24 Địa lý Địa lý học Tải xuống
25 Lịch sử Lý luận và PPDH bộ môn Lịch sử Tải xuống
26 Lịch sử Lịch sử Việt Nam Tải xuống
27 Lịch sử Lịch sử thế giới Tải xuống
28 Ngữ văn Văn học Việt Nam Tải xuống
29 Ngữ văn Văn học nước ngoài Tải xuống
30 Ngữ văn Văn học dân gian Tải xuống
31 Ngữ văn Lý luận văn học Tải xuống
32 Ngữ văn Lý luận và PPDH bộ môn Văn và tiếng Việt Tải xuống
33 Ngữ văn Ngôn ngữ học Tải xuống
34 Ngữ văn Hán Nôm Tải xuống
35 Sư phạm kỹ thuật Lý luận và PPDH bộ môn Kỹ thuật công nghiệp Tải xuống
36 Sinh học Thực vật học Tải xuống
37 Sinh học Vi sinh vật học Tải xuống
38 Sinh học Sinh thái học Tải xuống
39 Sinh học Sinh học thực nghiệm Tải xuống
40 Sinh học Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học Tải xuống
41 Sinh học Động vật học Tải xuống
42 Sinh học Di truyền học Tải xuống
43 Hóa học Hóa môi trường Tải xuống
44 Hóa học Lý luận và PPDH bộ môn Hoá Tải xuống
45 Hóa học Hoá vô cơ Tải xuống
46 Hóa học Hoá phân tích Tải xuống
47 Hóa học Hoá lý thuyết và hoá lý Tải xuống
48 Hóa học Hoá hữu cơ Tải xuống
49 Vật lý Vật lí lý thuyết và vật lí toán Tải xuống
50 Vật lý Vật lí chất rắn Tải xuống
51 Vật lý Lý luận và PPDH bộ môn vật lí Tải xuống
52 Toán Toán ứng dụng Tải xuống
53 Toán Toán giải tích Tải xuống
54 Toán Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Tải xuống
55 Toán Lý luận và PPDH bộ môn Toán Tải xuống
56 Toán Hình học và tôpô Tải xuống
57 Toán Đại số và lý thuyết số Tải xuống