Đào tạo Thạc sĩ

THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHÓA 2018-2020 (K28) - TÍNH ĐẾN ĐỢT THI NGÀY 12-05-2019


17-06-2019
Phòng Sau đại học thông báo điểm thi hết chuyên đề cao học K28 tính đến đợt thi ngày 12-05-2019

Chi tiết thông báo vui lòng tải và xem tại link dưới đây:

K28 - ĐIỂM THI HẾT CHUYÊN ĐỀ (Đợt thi 12-05-2018)


Post by: Quản trị Viên
17-06-2019
In category